Mezőtúr

2022.05.25

Szinte így a népességben, vagyonban és köznevelési intézetekben gazdag Mező-Túr. Irigyen tekint Szentesre és Hódmező-Vásárhelyre, mivel ezeknek méltó ellenséggel van bajuk, mikor a Tisza kicsiny (a kicsiny t. i. mikor nem fér meg benne a víz), holott ő neki a víztelen Berettyóval kell folytatni tavaszról tavaszra megújuló harczokat. Nemcsak természeti helyzeténél, de szervezeténél fogva is sajátságos város. Két külön földesúr (felét Mátyás király ideje óta a Kállay-, másik felét a gróf Erdődy-család s részben a kincstár) bírta élesen elkülönített egyenlő részben az egy várost. Az egyik fél (felső-gazdaság) már rég leszámolt földesurával, míg a másik csak a közelebbi időkben jutott végkiegyezésre s osztatlan földes birtokába. Mindamellett a két külön érdekű s vagyonjogi állapotú nép, egyesítve helyi egyházi, politikai és társadalmi intézményeiben, oly egyező akarattal intézte közös dolgait, hogy soha egymásnak panaszra vagy féltékenységre okot nem adott. E szerencsés dualizmuson alapulnak e városnak nagy számú és virágzó közoktatási intézetei, melyeknek koronája a hatosztályú gymnasium.

Látnivaló, hogy a kun igen ki tudná terjeszteni határait ősi jogon ; de, mivel ennek nincs érvénye, csak dicsekszünk vele, mint a szegény ember a gazdag atyafisággal; egyszersmind számba veszszük azt, amit nemcsak magunk, de más is a mienknek ismer.